Ưu Thương Trung Đích Đậu Tỉ

Tung hoành vũ trụ ba ngàn năm, bại tận vô số cao thủ, uy chấn mấy trăm tinh hệ, một lời có thể định ức vạn sinh linh chi sinh tử, được vinh dự Tu Chân giới thứ nhất ma đầu Huyết Sát Ma Quân Tần Bá Thiên, trùng sinh về tới Địa Cầu... Thập Bộ Sát Nhất Nhân, Thiên Lý Bất Lưu Hành.