Cao Pha

Chư thiên thần ma ở trên đại thảo nguyên đuổi dê, nơi nào cây cỏ màu mỡ, nơi đó liền có dê. Ta tên là Hạ Thanh, một trẻ chăn dê. Ta tuyệt không để cho người khác tùy ý sắp xếp vận mệnh của ta.
Chương mới nhất: Chương 501 : Dương Thần

Ma Thú Lãnh Chúa - Cao Pha - Trong lúc vô tình đạt được một toà từ vạn năm Miêu Cương cổ mộ đào móc ra vu tháp sau, Dương Lăng xuyên qua đến dị giới. Người khác chỉ có thể triệu hoán một hai đầu ma thú, hắn dựa vào thần bí mà cường đại vu thuật, n
Chương mới nhất: Chương 832: Đại kết cục