Vương Bất Thâu

Dị Giới vô địch Ngoại Quải 1. 0 bản cơ sở công năng: Offline treo máy Tu Luyện, hoàn mỹ Chiến Đấu, dò xét. Tiến giai công năng: Thần Khí Cửa Hàng, ẩn thân, lần kích, gia tốc... Cao đoan công năng: Thuấn di, Năng Lượng Hộ Tráo, phân thân... Siêu cấp công năng