Vân Tam Tam

Editor: Tiểu Tín, Dương Gia Uy Vũ Thể loại: xuyên không, hệ thống, 1 VS 1, sủng Vân Khuynh đang trông giai đoạn chờ xuống 18 tầng địa ngục chỉ vì đã giết chết tra nam cùng tiện nữ. Nhưng không ngờ lại trái ngược hoàn toàn, đang chờ đợi cô là một hệ thống nghịch tập cưỡng chế tr&oacut
Chương mới nhất: