Trần Tiểu Thảo L

500 năm tu vi tại 99 trọng lôi kiếp dưới tan thành mây khói Tần Phàm trùng sinh kiếp trước đô thị! Nhìn hắn như thế nào lấy vô địch chi thân cường thế đem chư thiên vạn giới ép tại dưới chân! Phàm là phạm ta Tần Phàm thiên uy người, gần tất đồ, xa tất tru!