Tiểu Đoạn Thám Hoa

Chinh tiên đồ, đạp thần khuyết, ta muốn tiêu dao ! Tu tán anh, đúc tiên thể, tuyên vô thượng tiên ngấn ! Tinh không mở, phong thần chiến, thần tiêu thâm xử quy gia lộ ! Ta là Tiêu Hoa, đây là ta tại Tiên Giới di sơn đảo hải, sáng tạo sinh linh, tiêu dao than

Tu Thần Ngoại Truyện - Tu Thần Ngoại Truyền Thể loại : Kỳ Huyễn Tu Chân Dung thân tại quang là quang độn, Hóa thân thành quang được gọi là thần, Phản quang là thánh ~, Xem ta như thế nào phản quang thành thánh ~ Quyển 1: 《 Tương Vong Vu Giang Hồ 》 là cái xen và