Thương Thiên Bá Chủ

Lục Vân ngẫu nhiên đạt được Thiên Đạo Sổ Đen, có thể đem làm ác chi địch kéo vào sổ đen, dòm nó bí mật, đoạt nó thể chất! "Cửu Âm Thánh Tử xếp vào sổ đen, tước đoạt Cửu Âm Đạo Thể!" "Luân Hồi Đan Đế xếp vào sổ đen, suốt đời luyện đan kinh

Nhất niệm nát Nhật Nguyệt Tinh Thần, một chỉ có thể diệt Thương Thiên bá chủ, trong lúc nói cười, Chư Thiên Thập Giới hôi phi yên diệt. Một cái từ khe suối đi ra tiểu tử nghèo, tay cầm Cửu Long Thần Đỉnh, khống chế Vạn Cổ thời không, đạp vào Thái Cổ Thần Đạo, cùng Chư Thiên Đế tử