Tha Hài Hoàng Hậu

Thể loại: Dân quốc, sạch, sủng, hài,… Ai dám nhục mạ Lục thiếu phu nhân? Quân đoàn Lục gia sẽ cho một quả pháo nổ oanh ngươi!  Ai dám trêu ghẹo Lục Thiếu phu nhân? Lục thiếu gia sẽ tự mình mang quân giết hắn!  Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt của Bảo Châu hạnh phú