Tất Cánh Thị Tuẩn Xài

Người mang Chiến Thần huyết mạch, cuồng huyết ngông nghênh, lực áp chư hùng! Bất Diệt Thánh Thể thân thể, nhục thân thành thánh, quét ngang Bát Hoang Lục Hợp! Thiên phúc địa diệt, vì ta vĩnh tôn!