Quỷ Cốc Tiên Sư

Vật phẩm: Hùng Ưng Triển Sí Đồ! Giới thiệu: Đường phủ vứt bỏ chi vật, Đường Dần nhàn hạ sở tác. . . Độ hoàn hảo: 20% Chữa trị cần tiêu hao tài phú giá trị: 500 ngàn. --- Trần Mục Vũ, một cái bình thường mua ve chai, vốn cho rằng cả đời nhất định bình thường, không nghĩ
Chương mới nhất:

Thể loại: Đô thị-huyền huyễn - hệ thống. Trần Tấn Nguyên nhân phẩm đại bùng nổ, đạt được một cái siêu cấp cổ võ triệu hoán không gian, ở cái này không gian trung Trần Tấn Nguyên có thể triệu hoán bất đồng cấp bậc cổ võ giả, không ràng buộc đạt được này

"Lấy ra 'Nhị chỉ thiện công'!" "Tinh luyện hoàn thành!" "Thu được skill 'Hàm nghĩa - Thiên Niên Sát', chu vi mười mét bên trong, một chỉ điểm ra, Tất trong cúc!" —— "Item 'Xà phòng' tinh luyện hoàn thành!"