Phong Tường Vũ

Hoa Hạ cường giả Lâm Phàm, tại thượng cổ di tích trong lấy được thượng cổ Lưu Ly Kim Thân Quyết, bị những chí cường giả khác ám toán, linh hồn lưu lạc đến Thiên Vũ đại lục trên một củi mục người. Từ giờ khắc này, thuộc về hắn cuộc sống mới thật sự đích bắt đầu. Thiên Vũ đại lục, cường gi