Phàm Viêm

Ngự Thần Chúa Tể - Ngự Thú Chúa Tể. Đoạn Nhận phong trên Ngân Nguyệt lang thôn vân thổ nguyệt, Vô Tẫn hải Thiên Quỳ tinh hơi động vạn ba lên, Thần Viêm sơn Bất Tử điểu giương cánh hồng viêm quyển ngàn dặm. Đây là một mảnh Linh thú cùng Linh Sư thế giới! Ti&eci