Niệm Nô Kiều

Mỹ nữ nhiều nhất địa phương ở nơi nào? Cái gì, thế giới giải trí? Nơi đó có manh muội, có La Lỵ, có Ngự Tỷ, có thục nữ, có nữ vương, có nhuyễn muội... Hàng xóm, đáng yêu, đại khí, uyển ước, mỹ đến không bằng hữu... Đừng nói, nhanh mang ta đi! M