Ngô Gia Tiểu Hùng Miêu

Phổ thông điểu ti Diệp Thu, bị lừa một ngàn nguyên sau, trên điện thoại di động thêm ra nhất khoản cường hóa hệ thống, từ đây sinh hoạt phát sinh biến hóa long trời lở đất: Phổ thông dao cạo râu, cường đã hóa thành siêu tĩnh âm cao tính năng dao cạo râu. Gi