Kim Tiền Đáo Gia

Thể loại: Thời không xuyên qua Giang dương đại đạo (hải tặc)? Tiểu đạo cũng. Thần thâu môn thứ chín mươi chín Đại đệ tử trong lúc vô tình đạt được thần thâu lệnh truyền thừa, qua lại ngàn vạn thế giới lấy trộm thiên địa khí vận. Võ công, huyết thống? Hết thảy trộm đi! Thần