Hoa Đông chi hùng

Đệ Tam Đế Quốc - Thứ Ba Đế Quốc. Trùng sinh trở về thành Cyric, phụ tá Hitler... Vĩ đại thứ ba đế quốc!
Chương mới nhất: Chương 1799: Kết cục