Hắc Hổ Phách

Một người phổ thông tiểu thợ điện, bất ngờ có Điện Năng. Trị bệnh cứu người, không gì không làm được, đủ loại mỹ nữ bị hấp dẫn, nhưng hắn tuân theo tấm lòng son, mà xem tiểu thợ điện làm sao từng bước một đăng nhân sinh đỉnh cao.
Chương mới nhất: Chương 899: Trưởng thành