Đề Bút

"Ta muốn Thiên Địa Huyền Hoàng này tại ta trong lòng bàn tay, Nhật Nguyệt Tinh Thần theo ta ý động!" Một cái từ Viễn Cổ phong ấn đến hiện thế người, một cái thể nội bị vô số đạo Thần Cấm vây nhốt người. Hắn đến từ một kỷ nguyên trước , từ bên trong Thái Cổ Tế Tự Thần Sơn đi ra.