Đậu Trộn Ớt Xanh

Đây là một cái thông thường mọt game xuyên qua thành « Dragon Ball » bên trong Sôn Gôku cố sự. Mang theo bên người Thứ Nguyên Xuyên Toa Nghi lấy vô địch chi tư xuyên qua các Nhị Thứ Nguyên, đoạt muội chỉ, ở một cái cái thế giới để lại thuộc về hắn m&i
Chương mới nhất: Chương 35: Người báo thù