Cửu Giới Tán Nhân

Ở kiếp trước, thiên địa nguyên khí khô kiệt, tuyệt đại kiếm đạo thiên kiêu nghịch thiên nhi hành, kiếm đạo Thông Thiên, lại vẫn bỏ mình tại Đế Đạo đại kiếp! Hôm nay nhất mộng ba ngàn năm, trở lại võ đạo thịnh thế. Thế này ta tất quét ngang ba nghìn thế giới, lấy kiếm trong tay, phúc thiên, liệt địa, bại tận thương sinh! Ngang qua cổ kim! Thành tựu kiếm đạo Bất Hủ! ~~~~~~~

Võ đạo thịnh thế, thiên tài bối xuất! Một đời thiên kiêu Lâm Vũ, tự thời đại mạt pháp dày đặc không trung tới, quét ngang thiên hạ vô địch thủ, kiếm đạo tuyệt đỉnh danh hiệu Chí Tôn! Yêu Ma ngoại đạo, thấy ta kiếm, ắt sẽ phủ phục run rẩy, vạn giới cường giả, thấy ta kiếm, ắt sẽ c&uac